Home

ما می خواهیم به معرفی مستقل، ارتباط غیر انتفاعی از ادغام موفق در دره Lavant، و با هدف ترویج و حمایت از ادغام، چند فرهنگی و چند interculturalism در تمام سطوح ممکن را از جامعه (فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … زبانی).

ما می خواهیم برای ایجاد پل بین همه جوامع، همه ادیان الهی و فرهنگ در کنار زندگی در دره Lavant، و ما را برای یک عمر همزیستی سازنده و احترام قوی.

همکاری در آینده است!